PSY MDO

Wat?
Een multidisciplinair overleg (OPP – overleg psychiatrische patiënt) georganiseerd voor mensen met een complexe en langdurige psychische problematiek. 

Sinds de vermaatschappelijking van de zorg worden steeds meer cliënten zoveel mogelijk in de thuissituatie ondersteund en begeleid. De zorg van personen met psychiatrische problematiek wordt vaak door verschillende hulpverleners en mantelzorgers gedragen. Een goede samenwerking met alle betrokken partijen is dan ook noodzakelijk. 
Een multidisciplinair overleg streeft naar een betere samenwerking én een goede afstemming van de zorg op de noden en de verwachtingen van de cliënt. 

Wie vraagt aan?
Elke hulpverlener rechtstreeks betrokken bij de zorg voor een persoon met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek kan een overleg aanvragen.

Hoe aanvragen?
De aanvrager vult een aanvraagformulier (zie onder) in en bezorgt dit aan een erkend overlegorganisator
 

Voorwaarden?
•   De patiënt of cliënt heeft een langdurige en complexe psychiatrische problematiek
•   Het overleg moet door een erkende overlegorganisator georganiseerd worden.
•  Er moeten minstens drie types zorg- of hulpverleners van verschillende organisaties fysiek aanwezig zijn, waarvan minstens één actor uit de geestelijke gezondheidszorg en minstens één actor uit de eerste lijn of een dienst van de welzijnszorg erkend door de bevoegde Gewesten of Gemeenschappen.
•   Er is nood aan een begeleidingsplan.
•   Een PSY MDO moet minimaal twee keer per jaar georganiseerd worden.

Na de aanvraag?
Wanneer de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, nodigt de overlegorganisator de cliënt, de mantelzorgers en de hulpverleners uit. Het begeleidingsplan wordt opgesteld door de zorgbemiddelaar en wordt door de overlegorganisator als bijlage in het elektronisch zorgplan geplaatst. De zorgbemiddelaar volgt de situatie verder op en draagt de verantwoordelijkheid voor de opvolging van het begeleidingsplan. 

Bij een erkend zorgoverleg wordt een vergoeding voorzien voor de deelnemers. (maximaal drie keer per jaar per cliënt)