OPWEGG

Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheidszorg

Ervaringsdeskundigheid (ED), Herstel en Herstel ondersteunende zorg (HOZ) zijn geen exotische begrippen meer in de GGZ. Steeds meer mensen en organisaties maken kennis met deze concepten en ideeën en zoeken naar betekenis en invulling ervan. 

De afgelopen jaren hebben in onze provincie ook verschillende lokale initiatieven rond ervaringsdeskundigheid concreet gestalte gekregen:

  • Er zijn ED’s aan de slag in de mobiele teams van Antwerpen, bij Beschut Wonen Este, ...ook als vrijwilliger werken er een aantal in Pastel, PVT, CGG, ...
  • De HOP-werking in PC Bethanië in Zoersel
  • De Adviesgroep Netwerk Kempen

De OGGPA-werkgroep zocht naar verbinding tussen al deze initiatieven en zorgde voor intervisie voor ervaringsdeskundigen. Echter in 2019 stopte deze ondersteuning wegens een hervorming van de overlegplatforms. Wij hopen dat dit een tijdelijke onderbreking is en dat deze werking in 2020 terug kan doorstarten ...

Doelstellingen waren:

  • Beleidsparticipatie: stem geven aan, spreekbuis zijn van cliënten binnen de GGZnetwerken en voorzieningen
  • Herstelgericht werken: ervaringskennis op zulke wijze hanteren en verdiepen dat het kan uitgroeien tot ervaringsdeskundigheid. 
  • Dialoog en uitwisseling van ervaringen met andere betrokkenen, van elkaar leren, prikkelen en zo nieuwe initiatieven ontwikkelen (sneeuwbal-effect)

 

OP WEGG met Emergo

Wat?

OPWEGG ontmoeting participatie werkgroep ervaringsdeskundigheid geestelijke gezondheid was een initiatief van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen. Echter sedert januari wordt deze werking niet meer structureel ondersteund. We hopen op een doorstart in de toekomst...Voorlopig wordt in de loop van 2019 bekeken wat we hiervan kunnen verder uitdragen met ondersteuning van een aantal vrijwilligers.

Binnen het netwerk werd gewerkt aan een visietekst rond ervaringsdeskundigheid. In bijlage