Doelstellingen

Binnen Emergo zijn er verschillende doelstellingen geformuleerd.

Op het niveau van de cliënt en het cliëntsysteem:

 • De zorgnoden en -vragen van de cliënt en het cliëntsysteem vormen de basis voor de organisatie van ons zorgaanbod;        
 • Wij zetten toegankelijke en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg op in ons werkingsgebied; 
 • Wij verbinden onze zorg tot een continu proces met zo weinig mogelijk breuklijn-ervaringen; 
 • Cliënt en omgeving worden betrokken bij en zijn partner in de zorg. De cliënt wordt aangemoedigd zelf regie te herwinnen.
 • Wij kiezen voor herstelgerichte zorg waarbij de mogelijkheden van de cliënt worden erkend en ondersteund; 
 • Wij ijveren voor een betere sociale inclusie op diverse levensterreinen. 
   

Op het niveau van de hulpverleners

 • Wij waarborgen een vlotte toegang tot de zorgverleners en –voorzieningen onderling binnen de vijf functies in het zorgnetwerk; 
 • Hulpverleners werken interdisciplinair en/of multiprofessioneel vanuit een gedeeld integraal zorgplan; 
 • De betrokkenheid van alle hulpverleners binnen alle lijnen en sectoren wordt via vorming en methodieken ondersteund om op die wijze te groeien naar gedeelde werkwijzen; 
 • Elke netwerkpartner - werkgever blijft verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden voor de eigen medewerkers die samenwerken in de context van het netwerk. 
   

Op het niveau van het netwerk:

 • De expertises en competenties van de betrokken partners krijgen een plaats in het netwerk; 
 • Er is afstemming en samenwerking tussen de GGZ-partners onderling en tussen de GGZ- en niet-GGZ- partners over lijnen en sectoren heen; 
 • We opteren voor ‘ketenzorg’ waarbij het zorgaanbod aansluit op de zorgnoden en –vragen van de cliëntenpopulatie in het werkingsgebied; 
 • Het netwerk is kwaliteits-gedreven via interprofessionele uitwisseling van ervaring, deskundigheid en expertise; 
 • Er is een geïndiceerde toegankelijkheid van de gespecialiseerde GGZ; 
 • De tevredenheid over de werking wordt bevraagd bij partners uit andere sectoren (huisartsen, thuiszorgdiensten, CAW, OCMW’s, politie, huisvestingsmaatschappijen,...), bij familieorganisatie Similes en cliëntenorganisaties (o.a. Uilenspiegel).