Visie

“Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” (Huber et al., 2011).
Wij willen bijdragen tot de geestelijke gezondheid van mensen in ons werkingsgebied door in overleg met henzelf, met hun omgeving en met partners zorg te bieden die door allen als herstelgericht, participatief, krachtgericht, vraag-gestuurd, nabij,  toegankelijk, verbindend, continu en kwaliteitsvol wordt ervaren.

Zorg is herstelgericht

We richten ons op de krachten en mogelijkheden van de cliënt om te komen tot een optimaal functioneren in de maatschappij. 

Zorg is participatief
Elke stap in het eigen herstelproces wordt bepaald in overleg met de cliënt. Ook is er participatie van ervarings- en hersteldeskundigen in het overleg over de kwaliteit van de zorg.

Zorg is krachtgericht

Zorg maakt veerkrachtig. Cliënten worden respectvol en op basis van gelijkwaardigheid behandeld in de zorg en in hun functioneren in de maatschappij.  Zij worden gestimuleerd open te praten over hun kwetsbaarheid en begeleid om hun talenten te ontwikkelen.

Zorg is vraag-gestuurd

Zorg sluit zoveel mogelijk aan bij de vraag/nood van de cliënt.

Zorg is nabij

De leefwereld van de cliënt met zijn belangrijke derden en mantelzorgers vormt het uitgangspunt. Bij voorkeur wordt geopteerd voor de minst ingrijpende of maatschappelijk vervreemdende zorgvorm. 

Zorg is toegankelijk

Het zorgaanbod is helder en laagdrempelig georganiseerd en is toegankelijk voor iedereen. Er is toeleiding wanneer de zorg elders wordt opgenomen. Wachttijden worden zoveel mogelijk beperkt.

Zorg is verbindend

Zorgpartners nemen de verantwoordelijkheid om zelf de best mogelijke zorg aan te bieden of desgevallend mee te zoeken naar goede alternatieven. In onze acties kiezen we er resoluut voor om bruggen te bouwen tussen de zorgpartners.

Zorg is continu

De samenwerking tussen de zorgpartners waarborgt goede communicatie en  naadloze overgang tussen verschillende voorzieningen en diensten.

Zorg is kwaliteitsvol

We investeren in een zo hoog mogelijke kwaliteit van op evidentie gebaseerde zorg, in goed onderbouwde modellen van samenwerking en willen deze via onderzoek en participatie permanent verbeteren.